Chart.

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
 
 

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. (น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม)
- งานจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. (ยาสูบ
- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม
- งานเร่งรัดและแจ้งเตือนสถานประกอบการที่ค้างชำระภาษี
- งานออกสำรวจสถานประกอบการที่ตั้งใหม่เพื่อประเมินภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ
- งานจดทะเบียนใหม่ ยกเลิก โอนกิจการ เปลี่ยนชื่อกิจการ และขอย้ายกิจการ
- งานจัดทำแผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
- งานวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
- งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดรายได้
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899